KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 058/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ร่วมกับคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 6/2562 - 2564 ได้กำหนดจัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ เกียรติคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติแห่งคุณค่าของความรู้ ความสามารถและคุณแห่งความดีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อพบปะสังสรรค์และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และอาจารย์และบุคลากรอาวุโส นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
22 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
23 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
24 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
25 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
26 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
27 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
28 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
29 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
30 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
31 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
32 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
33 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
8 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
9 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
10 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
11 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
12 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
6 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
12 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
13 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
14 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th