KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 031/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะพยาบาล-ศาสตร์ ที่ 658/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 707/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1827/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1828/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1899/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการบางรายมีกำหนดเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1763/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้มอบหมายให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
19 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
21 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
22 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
23 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ภาระงาน 4 ด้าน (TOR) ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ
1.2 ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด
1.3 คุณสมบัติของประธานกระบวนวิชา ผู้สอน และจำนวนผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ ของทุกหลักสูตร

2. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 มาตรฐานขั้นต่ำรวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุภาระงาน
2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาระงาน (TOR)
2.3 เกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามภาระงานให้เป็นไปตาม ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ
2.4 แนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
2.6 ระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. วิเคราะห์งานและจัดวางกำลังคน รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนในแต่ละงานของอาจารย์อย่างเหมาะสม

4. วางแผนมอบหมายงานแก่อาจารย์เป็นรายปีอย่างเหมาะสม

5. วางแผนและพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานและติดตามประเมินผล

6. เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณของอาจารย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th