KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 408/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาคณบดีและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมกับได้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า มีกำหนดในวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  อนุกรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  อนุกรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้คณะอนุกรรมการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการเลือกตั้ง รวมถึงตรวจสอบการแสดงตนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนจัดสถานที่ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับการเลือกตั้ง

สั่ง ณ วันที่ : 18 มีนาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th