KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ 5/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563วัตถุประสงค์ :ตามที่ สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามคำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 73/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ ของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3.3 ของคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 73/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563

รายนาม :
รายชื่อบุคลากรประจำศูนย์สอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  หัวหน้าตึก
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
7 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
9 .  นายคณิน สุพรศิลป์  นักการภารโรง
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  นักการภารโรง
11 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  นักการภารโรง
 
รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการคุมสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการคุมสอบ
3 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการคุมสอบ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการคุมสอบ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการคุมสอบ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการคุมสอบ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการคุมสอบ
8 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการคุมสอบ
9 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  กรรมการคุมสอบ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการคุมสอบ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการคุมสอบ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการคุมสอบ
13 .  อาจารย์ กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการคุมสอบ
14 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการคุมสอบ
15 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการคุมสอบ
16 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการคุมสอบ
17 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการคุมสอบ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการคุมสอบ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการคุมสอบ
20 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการคุมสอบ
21 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการคุมสอบ
22 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการคุมสอบ
23 .  อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง  กรรมการคุมสอบ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th