KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1112/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำหนดจัดโครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณฯ อาจารย์/บุคลากรอาวุโส อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ รวมทั้งศิษย์เก่า อีกทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
10 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
11 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
12 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประพันธ์คำกลอน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำบอร์ด และจัดทำสูจิบัตร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
3 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
6 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
9 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
10 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
6 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนของที่ระลึก และการมอบของที่ระลึก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
3 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
6 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
7 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
8 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
11 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
12 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
13 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
14 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
15 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
16 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
17 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
7 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
6 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
7 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการ
8 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
9 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
10 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
11 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
12 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
13 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
14 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
7 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
10 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
11 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
12 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
13 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
14 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กันยายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th