KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1033/2563
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563วัตถุประสงค์ : ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
599003 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
1 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ผู้สอน
2 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
599016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
 
599022 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ และ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และ การพยาบาล
1 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อาจารย์ผู้สอน
 
499101 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
1 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
599102 การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
 
599111 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
 
599112 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
 
599113 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อาจารย์ผู้สอน
 
599114 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  อ.ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อาจารย์ผู้สอน
3 .  อ.นิศาชล รักสกุล  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อาจารย์ผู้สอน
6 .  อ.มนัสวี ขนอม  อาจารย์ผู้สอน
7 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
8 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  อาจารย์ผู้สอน
9 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
 
599191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
 
599115 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อาจารย์ผู้สอน
2 .  อ.ณัฐพร ออนตะไคร้  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
4 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อาจารย์ผู้สอน
 
599116 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ผู้สอน
3 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ผู้สอน
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อาจารย์ผู้สอน
6 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
7 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  อาจารย์ผู้สอน
8 .  อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน  อาจารย์ผู้สอน
 
599117 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
 
599118 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
599192 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  อ.ณัฐพร ออนตะไคร้  อาจารย์ผู้สอน
 
599193 ฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 
599194 ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน และในชุมชน
1 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ผู้สอน
 
599195 ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดุแลสุขภาพบุคคล ในสถานพยาบาล
1 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 สิงหาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th