KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1541/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 769/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 769/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
13 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
15 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
16 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  กรรมการ
17 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
18 .  อาจารย์ กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการ
19 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
20 .  อาจารย์ วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
21 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
22 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  กรรมการ
23 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการ
24 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการ
25 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการ
26 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
27 .  อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง  กรรมการ
28 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
29 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
30 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก
2. จัดกิจกรรมและประเมินผลคุณภาพของการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล่งงาน แก่นักศึกษา
5. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน
6. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายอื่น ๆ ในการดูแลนักศึกษา
7. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
8. เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ สร้างความสุข ความพึงพอใจ และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th