KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1549/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์มีกำหนดจัดฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และห้องเรียนอาคาร 2 และอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองประธานกรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
6 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
8 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
32 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
33 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
34 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
35 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  กรรมการ
36 .  อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  กรรมการ
37 .  อาจารย์ ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง  กรรมการ
38 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
39 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการ
40 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการ
41 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  กรรมการ
42 .  อาจารย์ กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการ
43 .  อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง  กรรมการ
44 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
45 .  อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง  กรรมการ
46 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
47 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
48 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
49 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
50 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
51 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
52 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
53 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
54 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
55 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
56 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
57 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
9 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
11 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
12 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
13 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
15 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
16 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
17 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
18 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
19 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
4 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th