KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1525/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)วัตถุประสงค์ : ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อให้การติดตามเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการที่รวดเร็วทันการณ์ ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเอกภาพ เชื่อถือได้ ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
12 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
13 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
14 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
15 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
16 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
17 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
18 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : 1. ประสานงานการติดตามเฝ้าระวัง ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. วางแผน และสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเหตุการณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th