KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1537/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 031/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 031/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
15 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
17 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : 1. วิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากำลังอาจารย์
2. วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบสมรรถนะและความเชี่ยวชาญและติดตามประเมินผล (สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบูรณาการภารกิจ)
3. วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์และติดตามประเมินผล (ระบบพี่เลี้ยง ระบบ faculty practice และระบบ APN)
4. วางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
5. มอบหมายภาระงานรายปีแก่อาจารย์ โดยยึดตามตำแหน่งวิชาการและความเชี่ยวชาญ
6. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ตามภาะระงาน 4 ด้าน (TOR) โดยยึดตามตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
7. กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันองค์กรและความสุขในการทำงาน (สวัสดิการ บรรยากาศ และสิ่งสนับสนุนการทำงาน)
8. เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th