KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 999/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal lifeวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2328/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal life ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CMU KM-Day ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะอนุทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal life ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานคณะอนุทำงาน
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะอนุทำงาน
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  คณะอนุทำงาน
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  คณะอนุทำงาน
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  คณะอนุทำงาน
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  คณะอนุทำงาน
8 .  นายจรัล ใจงาม  คณะอนุทำงาน
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะอนุทำงาน
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะอนุทำงาน
11 .  นายคณิน สุพรศิลป์  คณะอนุทำงาน
12 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  คณะอนุทำงาน
13 .  นายมนัส สิทธิเสนา  คณะอนุทำงาน
14 .  นายพชร กันทะโย  คณะอนุทำงาน
15 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  คณะอนุทำงาน
16 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  คณะอนุทำงานและเลขานุการ
17 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะอนุทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th