KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 940/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เรื่อง “ปรับตัว...ปรับใจให้เข้ากับการทำงานในวิถีปกติใหม่ New Normal ให้มีความสุข”วัตถุประสงค์ : ตามที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เรื่อง “ปรับตัว...ปรับใจให้เข้ากับการทำงานในวิถีปกติใหม่ New Normal ให้มีความสุข” ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านเรือนนที เทอเรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เรื่อง “ปรับตัว...ปรับใจให้เข้ากับการทำงานในวิถีปกติใหม่ New Normal ให้มีความสุข” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานกรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนสัมมนา (จนท.ห้องสมุด)
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนงานมุทิตาจิต
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
2 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
3 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
4 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
7 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
8 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
3 .  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  กรรมการ
4 .  นางอัมพร เลิศคาลี  กรรมการ
5 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  กรรมการ
7 .  นางสาวนารี เนโพ  กรรมการ
8 .  นางสาวศิริขวัญ สัญญะวิชัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดเตรียมงานพิธีแสดงมุทิตาจิต
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประธานคณะกรรมการ
1. ร่างโครงการและประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
3. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
5. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
7. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ช่วยประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
2. ดูแล ต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เกษียณและแขกผู้มีเกียรติ

กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ประสานงานการนัดหมายวิทยากรและจองที่จอดรถวิทยากร
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
3. ดูแล ต้อนรับ จัดเตรียมน้ำดื่มวิทยากรและอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการที่กำหนด

กรรมการฝ่ายเอกสาร
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. จัดกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนสัมมนา
1. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนงานมุทิตาจิต
1. รับลงทะเบียนและเชิญแขกผู้มีเกียรตินั่งโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนาผ่าน google form
2. วิเคราะห์ และประเมินผลจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา
3. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียม Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
3. จัดเตรียม Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วงพิธีแสดงมุทิตาจิต
4. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูป และถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดโครงการ
5. จัดทำวีดิทัศน์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
2. จัดเตรียมอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดเตรียมงานพิธีแสดงมุทิตาจิต
1. ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จัดเตรียมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน
3. จัดเตรียมของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 สิงหาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th