KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 892/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (ครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (ครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ในการนี้ยังได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (ครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
10 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
11 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า และพิธีการทางศาสนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านการมอบโล่รางวัล
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
6 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการ
7 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
8 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
10 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
11 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
12 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
13 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
14 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
15 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
16 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
17 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
18 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
19 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
20 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
9 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
12 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
13 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
14 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
15 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
8 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th