KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 833/2563
เรื่อง แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1019/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มอบอำนาจให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1025/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1025/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ กมลชนก เขตต์วัง  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก
2. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
3. พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
4. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
5. ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
6. มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้ เมื่อมีเหตุสมควร
7. ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
8. เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามหมวดที่ 5 (บทลงโทษ)
9. เสนอแนะข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับหอพัก และกิจการในหอพักต่อคณะฯ
10. ประสานงานกับผู้ปกครองหอพักในการกำกับดูแลและจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th