KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 770/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 176/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ได้ครบกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP และ SIDCER-NECAST เป็นระยะเวลา 4 ปี และจะต้องรับการตรวจเยี่ยมซ้ำ (re-survey) โดยมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 176/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
6 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
5 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
4 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
3 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
4 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
4 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th