KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 761/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ)วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ) ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียนประเมินผล
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
10 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
7 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th