KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 741/2563
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 213 คน และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14.1 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษา
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  อาจารย์ที่ปรึกษา
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ที่ปรึกษา
17 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ที่ปรึกษา
18 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อาจารย์ที่ปรึกษา
19 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อาจารย์ที่ปรึกษา
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อาจารย์ที่ปรึกษา
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
23 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ที่ปรึกษา
24 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  อาจารย์ที่ปรึกษา
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th