KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 740/2563
เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 219/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง ให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 219/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  เจ้าหน้าที่
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  เจ้าหน้าที่
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  เจ้าหน้าที่
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  เจ้าหน้าที่
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  เจ้าหน้าที่
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  เจ้าหน้าที่
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  เจ้าหน้าที่
8 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  เจ้าหน้าที่
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  เจ้าหน้าที่
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  เจ้าหน้าที่
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  เจ้าหน้าที่
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  เจ้าหน้าที่
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  เจ้าหน้าที่
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  เจ้าหน้าที่
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  เจ้าหน้าที่
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  เจ้าหน้าที่
17 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  เจ้าหน้าที่
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  เจ้าหน้าที่
19 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  เจ้าหน้าที่
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  เจ้าหน้าที่
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  เจ้าหน้าที่
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  เจ้าหน้าที่
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  เจ้าหน้าที่
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  เจ้าหน้าที่
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  เจ้าหน้าที่
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  เจ้าหน้าที่
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  เจ้าหน้าที่
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  เจ้าหน้าที่
29 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  เจ้าหน้าที่
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  เจ้าหน้าที่
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  เจ้าหน้าที่
32 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  เจ้าหน้าที่
33 .  นางกมลชนก กาวิล  เจ้าหน้าที่
34 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  เจ้าหน้าที่
35 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  เจ้าหน้าที่
36 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  เจ้าหน้าที่
37 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่
38 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  เจ้าหน้าที่
39 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่
40 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  เจ้าหน้าที่
41 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  เจ้าหน้าที่
42 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  เจ้าหน้าที่
43 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  เจ้าหน้าที่
44 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  เจ้าหน้าที่
45 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  เจ้าหน้าที่
46 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  เจ้าหน้าที่
47 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  เจ้าหน้าที่
48 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  เจ้าหน้าที่
49 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  เจ้าหน้าที่
50 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  เจ้าหน้าที่
51 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  เจ้าหน้าที่
52 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  เจ้าหน้าที่
53 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  เจ้าหน้าที่
54 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  เจ้าหน้าที่
55 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่
56 .  นางรัชชดา จงภักดี  เจ้าหน้าที่
57 .  นายอดุลย์ สีคำดี  เจ้าหน้าที่
58 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่
59 .  นางประไพ อินตา  เจ้าหน้าที่
60 .  นางวินีรัตน์ สมโน  เจ้าหน้าที่
61 .  นางรัชนี ทีปกากร  เจ้าหน้าที่
62 .  นางสาวชลลดา กองสุข  เจ้าหน้าที่
63 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  เจ้าหน้าที่
64 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  เจ้าหน้าที่
65 .  นางสาววรรณพร นามคำ  เจ้าหน้าที่
66 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  เจ้าหน้าที่
67 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  เจ้าหน้าที่
68 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  เจ้าหน้าที่
69 .  นายวัชรา เชิดลำ  เจ้าหน้าที่
70 .  นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์  เจ้าหน้าที่
71 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่
72 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  เจ้าหน้าที่
73 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  เจ้าหน้าที่
74 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  เจ้าหน้าที่
75 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  เจ้าหน้าที่
76 .  นางนงนุช ไชยยศ  เจ้าหน้าที่
77 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่
78 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่
79 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่
80 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  เจ้าหน้าที่
81 .  นางสาวปวีณา ทองดี  เจ้าหน้าที่
82 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  เจ้าหน้าที่
83 .  นายอภิชน สมมิตร  เจ้าหน้าที่
84 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  เจ้าหน้าที่
85 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  เจ้าหน้าที่
86 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  เจ้าหน้าที่
87 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  เจ้าหน้าที่
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th