KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 707/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกของคณะ/หน่วยงาน ผลักดันให้มีกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของคณะฯ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1368/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  ประธานคณะทำงาน
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  รองประธานคณะทำงาน
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  คณะทำงาน
7 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
8 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  คณะทำงาน
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะทำงาน
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  คณะทำงาน
11 .  นายนันท์ ไหวคิด  คณะทำงาน
12 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  คณะทำงาน
13 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  คณะทำงาน
14 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  คณะทำงาน
15 .  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  คณะทำงาน
16 .  นางอัมพร เลิศคาลี  คณะทำงาน
17 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  คณะทำงาน
18 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  คณะทำงาน
19 .  นางสาวนารี เนโพ  คณะทำงาน
20 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  คณะทำงาน
21 .  นางสาวชลลดา กองสุข  คณะทำงาน
22 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  คณะทำงาน
23 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  คณะทำงาน
24 .  นายประยูร หล้ามูล  คณะทำงาน
25 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  คณะทำงาน
26 .  นางปราณี จิตตาดู  คณะทำงาน
27 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  คณะทำงาน
28 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงานและเลขานุการ
29 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1) กำกับ ดูแล งานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ อันได้แก่
1.1) ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่/อาคาร
1.2) รายงานข้อมูลค่า CI (Container Index) ให้กับมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th