KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1560/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1195/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1483/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารและวิชาการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานงานกับผู้บริหารคณะฯ กลุ่มวิชาฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ
4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th