KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1535/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 893/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 893/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
12 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
13 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
14 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งภูมิปัญญา ท้องถิ่นล้านนา
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
6. เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยต่อสาธารณชน
7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th