KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1523/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1947/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1947/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
17 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
20 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
21 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
22 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร
2. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
3. กำหนดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพองค์กร
4. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th