KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1497/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพักวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1925/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสวัสดิการบ้านพัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1925/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
8 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
11 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนการดำเนินการด้านสวัสดิการด้านที่พักอาศัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3. พิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยที่ว่างตามประเภทต่าง ๆ ในหมวดที่ 2 ประเภทที่พักอาศัย และหมวดที่ 3 ผู้มีสิทธิ์พักอาศัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4. เสนอเพิกถอนสิทธิการพักอาศัยของผู้ได้รับการจัดสรร
5. ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การดูแลด้านระบบกายภาพของที่พักอาศัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยประสานให้หน่วยอาคารสถานที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพที่พัก ประเมินราคาค่าเสียหาย ตลอดจนทำรายการที่ต้องซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่ผู้พักอาศัยดำเนินการ
6. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th