KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ สพปร. 1/2564
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ICN Forum 15 : IC Update 2021 Power, Preparedness & Practice during Covid-19 Pandemic markable Roles for ICNวัตถุประสงค์ :สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ ๑๕ : IC Update 2021ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง Power, Preparedness & Practice during Covid-19 Pandemic : Remarkable Roles for ICN และเพื่อให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรผู้ช่วยประชุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th