KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 17/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2546 – 2547 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 มกราคม 2548 โดยกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์) ในวันที่ 24 มกราคม 2548 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีฯ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  รองประธานกรรมการ
5 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
5 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
6 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
6 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
8 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
9 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
6 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มกราคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th