KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภาการพยาบาล 5/2564
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งช ปรับชื่อ หน้าที่ และแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ้ายสถานที่และอาหาร เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :อนุสนธิ คำสั่งสภาการพยาบาลที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการสร้างความรู้จากงานวิจัยในวิชาชีพการพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติและยังได้สร้างเครื่อข่ายของนักวิจัยต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ปรับชื่อ หน้าที่ และแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และอาหารเพิ่มเติม ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการ พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เพิ่มเติม

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ ๒. ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมฯ ตามข้อ ๑. มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ อำนวยและสนับสนุนให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขึ้นต่อไป
๒.๒ ประสานกับอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จะกำหนดให้มีขึ้นต่อไป
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th