KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายงานบริหารและธุรการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายงานบริหารและธุรการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย

รายนาม :
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบงาน และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมจากงานประจำที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th