KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1007/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และอนุกรรมการในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564วัตถุประสงค์ :ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาความในมาตรา ต๕ และมาตรา๓๘(๒) แห่งพระราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการ เพื่อดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
9 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดทำชุดข้อสอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดการสอบข้อเขียน : ประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดการสอบข้อเขียน : ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  อนุกรรมการ
5 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวปวีณา ทองดี  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายประมวลผลการสอบข้อเขียน
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายทดสอบสุขภาพจิต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ : กรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อนุกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
15 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  อนุกรรมการ
16 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  อนุกรรมการ
17 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  อนุกรรมการ
18 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  อนุกรรมการ
19 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ : อนุกรรมการฝ่ายประสานงานสอบสัมภาษณ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  อนุกรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  อนุกรรมการ
3 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
3 .  นายจตุรงค์ เตชะ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 เมษายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th