KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 235/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตวัตถุประสงค์ :ด้วย นายปิยะพงษ์ ชุติพงษ์วิเวท ได้ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้ชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่า "โรงเรียนลีลานวดไท (Lila Thai Massage School)" ณ เลขที่ ๓๖๐/๔๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เทียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยขออนุมัติใช้หลักสูตรที่นำมาจากหน่วยงานอื่น (หลักสูตรกลางของกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๕ หลักสูตร คือ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง , หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง , หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐ ชั่วโมง เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นไปด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕- และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๖๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนลีลานวดไท ซึ่งประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนลีลานวดไท ให้เป็นไปตามแนวการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญญ์ติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕ㆍ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ตลอดจนสรุปผลความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักสูตรพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th