KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ 3/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่27-28 มีนาคม 2564วัตถุประสงค์ :ตามที่สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ ๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓.๓ ของคำสั่งสภาการพยาบาล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายนาม :
รายชื่อบุคลากรประจำศูนย์สอบวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่
1 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการคุมสอบ
2 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  กรรมการคุมสอบ
3 .  อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา  กรรมการคุมสอบ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการคุมสอบ
5 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการคุมสอบ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการคุมสอบ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการคุมสอบ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการคุมสอบ
9 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการคุมสอบ
10 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการคุมสอบ
11 .  อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง  กรรมการคุมสอบ
12 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการคุมสอบ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการคุมสอบ
14 .  อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการคุมสอบ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการคุมสอบ
16 .  อาจารย์ ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง  กรรมการคุมสอบ
 
รายชื่อบุคลากรประจำศูนย์สอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  หัวหน้าตึก
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
7 .  นายคณิน สุพรศิลป์  นักการภารโรง
8 .  นายจตุรงค์ เตชะ  นักการภารโรง
9 .  อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  กรรมการคุมสอบ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการคุมสอบ
11 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการคุมสอบ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการคุมสอบ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการคุมสอบ
14 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  กรรมการคุมสอบ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการคุมสอบ
16 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการคุมสอบ
17 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการคุมสอบ
18 .  อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง  กรรมการคุมสอบ
19 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการคุมสอบ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการคุมสอบ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการคุมสอบ
22 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการคุมสอบ
23 .  อาจารย์ กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการคุมสอบ
24 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการคุมสอบ
25 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการคุมสอบ
26 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  กรรมการคุมสอบ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการคุมสอบ
28 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการคุมสอบ
29 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการคุมสอบ
30 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการคุมสอบ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th