KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 20/2548
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 39วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เป็นไปด้วยความเรีบยร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแงตั้งบุคลดังต่อไปนี้ แต่งตั้งกรรมการการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 39

รายนาม :
ที่
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
8 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
9 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
17 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
19 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
20 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
21 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
22 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
23 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
24 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
25 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
26 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
27 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
28 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
29 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
30 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
31 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระทานทานปริญญาบัตร ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2548 เวลา 08.30-11.30 น.

สั่ง ณ วันที่ : 21 มกราคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th