KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 77/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 750/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 750/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนางานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
3. พิจารณาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th