KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 74/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1937/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1937/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายและกลไกที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยและนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งกระตุ้นการทำวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
4. พิจารณาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ คณะพยาบาลศาสตร์
5. ประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน ในด้านแหล่งทุนและแหล่งข้อมูล ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์
6. สนับสนุนส่งเสริมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th