KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 71/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1538/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน) ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1538/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน
2. วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนตามกรอบสมรรถนะและความเชี่ยวชาญและติดตามประเมินผล
3. วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุนและติดตามประเมินผล
4. กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันองค์กรและความสุขในการทำงาน (สวัสดิการ บรรยากาศ และสิ่งสนับสนุนการทำงาน)
5. เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th