KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 56/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ประธานกรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
16 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
19 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
20 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
21 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
6 .  นายจตุรงค์ เตชะ  กรรมการ
7 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มวิชา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่เยี่ยมชม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
5 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
6 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th