KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 55/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 817/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 817/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
13 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
14 .  อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
17 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
18 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
19 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
20 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
21 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
22 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
23 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
24 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
25 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
26 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานคณะพยาบาลศาสตร์
2. ดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานและสถานที่ทำงานน่าอยู่ (Healthy Workforce and Healthy Workplace) โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานคณะพยาบาลศาสตร์
3. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานและสถานที่ทำงานน่าอยู่ของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ประเมินผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนปรับปรุงแผนการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานและสถานที่ทำงานน่าอยู่ของคณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th