KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 34/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ : ตามที่ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการประเมินและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกระดับ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง โดยมีการฝึกด้วยตนเอง และการฝึกภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้นิเทศ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
12 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
16 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
17 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
18 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มรการใช้ Simulation ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th