KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 28/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  คณะดำเนินงาน
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
3 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
4 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

ประธานกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
4. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
5. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ประสานงานรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่ง วิทยากร
3. ต้อนรับ และรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4. อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและจัดเตรียมของฝากวิทยากร

กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
4. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5. ประเมินผลผลการสัมมนา/สรุป

กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
3. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการสัมมนา

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. เตรียมน้ำ / อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
2. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ
2. ขออนุมัติใช้ยานพาหนะของคณะฯ และขออนุมัติค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th