KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 158/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Educationวัตถุประสงค์ : ตามที่ ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
2 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
2 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
3 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
5 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
8 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
9 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
4. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับ กรรมการทุกฝ่าย
5. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการฯ
2. จัดเก็บ file เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร (ถ้ามีเพิ่มเติม)

กรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์
1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3. แจ้งเวียนและจัดทำลิงค์เอกสารประกอบการสัมมนาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1. บันทึกภาพผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. ร่วมเป็น co-host ควบคุมการเปิด-ปิดไมค์และกล้องของผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
3. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนาออนไลน์
4. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา
5. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา

กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1. บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการสัมมนา
2. จัดทำรายงานสรุปการสัมมนา

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการสัมมนาออนไลน์
2. บันทึกวิดีทัศน์การบรรยายพิเศษของวิทยากรภายนอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th