KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1478/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 197/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริการวิชาการ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
14 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
15 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : 1. กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
2. ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไปตามแผน
3. สร้างเสริมการพัฒนาวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
4. พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการสำหรับบุคลากรของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
5. สร้างเสริมพัฒนาการนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6. พิจารณาการศึกษาดูงาน การทำวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7. ร่วมประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิต การสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กในแต่ละปีงบประมาณ
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาบ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th