KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1477/2563
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1284/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1421/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

เปลี่ยนแปลง

1. จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล กรรมการ
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล รองประธานกรรมการ

รายนาม :
เพิ่มเติม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (ในที่ประชุม)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1284/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th