KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1408/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 430/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) ได้หมดวาระลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้ง “ผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  เหรัญญิก
 


หน้าที่ : 1. ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบข่าวสารจากคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหอพักอาจารย์ (หอพักพยาบาล 3)
3. ร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรมที่มีการนำบุคคลในโครงการและกิจกรรมเข้าพักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) เช่น นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ
4. รวบรวมความคิดเห็นของผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เพื่อนำเสนอคณะฯ
5. ดำเนินการสรรหาผู้ประสานงานรายใหม่ โดยวิธีการคัดเลือกจากผู้พักอาศัย ในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) และนำรายชื่อเสนอคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานในวาระต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th