KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1299/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1684/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว ได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและแนวทางการสรรหาประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  เลขานุการ
7 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและ การบริหารงานบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 8.3 อำนาจหน้าที่ บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร และให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th