KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 893/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 789/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน การทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
15 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
16 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
17 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
18 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะพยาบาลศาสตร์
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นการทำนุ-บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการ ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และปลูกฝังให้เกิดความซาบซึ้ง และมีสุนทรียะ ต่อศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th