KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 1/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ว่าด้วยการบริหารงานของสมาคม ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คือ นายกกิตติมศักดิ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี คณะกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ดำรงตำแหน่งตลอดไปไม่มีวาระ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการพิเศษ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ดังระบุไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่อ้างถึง ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th