KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 163/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :อนุสนธิ คำสั่งสภาการพยาบาลที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการสร้างความรู้จากงานวิจัยในวิชาชีพการพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติและยังได้สร้างเครื่อข่ายของนักวิจัยต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ. ๒๕๒๘ นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบทคัดย่อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดงานวิจัยดีเด่น
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

คณะอนุกรรมการคัดเลือกบทคัดย่อ
๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดอทั้งในรูปแบบ Oral & Poster Presentation
๒. พิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑
๓. จัดตารางการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบ Oral & Poster Presentation
๔. ทำหนังสือตอบรับ/แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย ให้ผู้เสนอผลงานวิจัยทราบ
๕. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและลงทะเบียนเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ได้รับการ คัดเลือกผลงานวิจัยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามกำหนดเวลา
๖. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เรื่องการจัดหาบอร์ดและการนำเสนอ Poster Presentation
๗. รวบรวมบทคัดย่อพร้อมที่จะลงแฟลชไดร์ฟ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดงานวิจัยดีเด่น
๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินงานวิจัยดีเด่น
๒. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑ ที่เหมาะสมได้รับรางวัล งานวิจัยดีเด่นเสนอที่ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติฯ
๓. ประสานการเตรียมรางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th