KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 249/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 857/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 857/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายใน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ที่ปรึกษา
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
12 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ที่ปรึกษา
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ที่ปรึกษา
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ที่ปรึกษา
15 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  ที่ปรึกษา
16 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
18 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
 
กรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการด้านบริหารจัดการ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
7 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
8 .  นางสาวณัฐริกา จุระยา  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
10 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
11 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
12 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
13 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
14 .  นางสาวธิดารัตน์ แสนจันทร์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th