KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 277/2564
เรื่อง แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564วัตถุประสงค์ : ด้วยในปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีกระบวนวิชาทฤษฎี จำนวน 13 กระบวนวิชา และกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 กระบวนวิชา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
599003 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ประธานกระบวนวิชา
 
599016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกระบวนวิชา
 
599022 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกระบวนวิชา
 
599101 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ประธานกระบวนวิชา
 
599102 การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกระบวนวิชา
 
599111 สุขภาพ อนามัยบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  ประธานกระบวนวิชา
 
599112 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกระบวนวิชา
 
599113 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  ประธานกระบวนวิชา
 
599114 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  ประธานกระบวนวิชา
 
599191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  ประธานกระบวนวิชา
 
599115 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกระบวนวิชา
 
599116 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  ประธานกระบวนวิชา
 
599117 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  ประธานกระบวนวิชา
 
599118 การช่ยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ประธานกระบวนวิชา
 
599192 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง  ประธานกระบวนวิชา
 
599193 ปฏิบัติช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  ประธานกระบวนวิชา
 
599194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ประธานกระบวนวิชา
 
599195 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
 


หน้าที่ :แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรื่อง หน้าที่ของประธานกระบวนวิชา

กระบวนวิชาทฤษฎี
1. นัดประชุมผู้สอน
2. จัดทำประมวลการสอนกระบวนวิชา
3. จัดทำตารางสอน
4. ปฐมนิเทศและแนะนำกระบวนวิชา
5. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
6. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหาการเรียน
7. รวบรวมข้อสอบ ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอน และจัดทำข้อสอบ
8. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (ตัดเกรด)
9. ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสอนและพิจารณาความเหมาะสมในการให้ลำดับขั้น

กระบวนวิชาปฏิบัติ
1. นัดประชุมผู้สอน
2. จัดทำประมวลการสอนกระบวนวิชา
3. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา
4. ประชุมและประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับแหล่งฝึกปฏิบัติ
5. ปฐมนิเทศและแนะนำกระบวนวิชา
6. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหา
7. ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและพิจารณาความเหมาะสมในการให้ลำดับขั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th