KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 196/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งการเป็นสถาบันชั้นนำ ระดับสากลด้านการศึกษาและวิจัย ในการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น บุคลากรในองค์กร เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ควรมีความพร้อมในการทำงาน อย่างเต็มศักยภาพ และเห็นควรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายข้อมูลบทสนทนา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  คณะทำงาน
8 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  คณะทำงาน
9 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  คณะทำงาน
10 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  คณะทำงาน
11 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  คณะทำงาน
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
13 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  คณะทำงาน
14 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
15 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  คณะทำงาน
16 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  คณะทำงาน
17 .  นางรัชชดา จงภักดี  เลขานุการ
 
ฝ่ายแปลภาษาบทสนทนา
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
2 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  คณะทำงาน
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
4 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  คณะทำงาน
5 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  คณะทำงาน
6 .  นางสาวณัฐริกา จุระยา  เลขานุการ
 
ฝ่ายถ่ายทำและจัดทำวิดิทัศน์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  คณะทำงาน
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  คณะทำงาน
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  คณะทำงาน
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายข้อมูลบทสนทนา
1. ระดมความคิดหัวข้อบทสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
2. ออกแบบสถานการณ์จำลองการสนทนา
3. คัดเลือกนักแสดงเพื่อถ่ายทำสถานการณ์จำลอง

ฝ่ายแปลภาษาบทสนทนา
1. แปลบทสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ฝ่ายถ่ายทำและจัดทำวิดิทัศน์
1. ถ่ายทำสถานการณ์จำลองการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
2. เรียบเรียง รวบรวมภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำวิดิทัศน์ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำเสนอบนสื่อออนไลน์ภายในคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th