KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 211/2564
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 244 คน และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14.1 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  อาจารย์ที่ปรึกษา
14 .  อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา  อาจารย์ที่ปรึกษา
15 .  อาจารย์ ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง  อาจารย์ที่ปรึกษา
16 .  อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  อาจารย์ที่ปรึกษา
17 .  อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง  อาจารย์ที่ปรึกษา
18 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  อาจารย์ที่ปรึกษา
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มิถุนายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th